Rabu, 13 Juli 2011

prosa lama

Prosa Lama

Prosa lama cenderung bersifat imajinatif, istanasentris, didaktif, anonim, dan bentuk serta isinya statis, sedangkan prosa baru bersifar realistis (melukiskan kenyataan sehari-hari), dinamis atau mengalami perubahan terus-menerus sesuai dengan pembahan masa, dan tidak anonim.
Yang termasuk prosa lama ialah:

A. Dongeng
yaitu bentuk prosa lama yang semata-mata berdasarkan khayal dan disampaikan secara lisan, Selanjutnya dongeng dibedakan lagi alas:

1. Fabel (dongeng tentang binatang)
Contoh:
Kancil Yang Cerdik
Bayan Budiman
2. Legenda (dongeng yang isinya dikaitkan dengan keunikan atau keajaiban alam)
Contoh:
Asal-usul Kota Banyuwangi
Sangkuriang
3. Sage (dongeng yang mengandung unsur-unsur sejarah)
Contoh :
Darmuawulan
Terjadinya Kota Majapahit
4. Mite (dongeng lentang dewan-dewa atau makhluk lain yang diauggap mempunyai sijat kedewaan, dan sakral)
Contoh:
Cerita Gerhana
Nyi Loro Kidul
Hikayat Sang Boma
Illias
Odyssee
5. Epos (Wiracarita/dongeng kepahlawanan)
Contoh:
Ramayana
Mahabarata
6. Dongeng Jenaka (dongeng yang menceritakan kebodohan atau perilaku seseorang yang penuh kejenakaan atau lelucon)
Contoh:
Pak Pandir
Pak Belalang
Si Lebai Malang
Abu Nawas
B. Hikayat
yaitu prosa lama yang isinya mengenai kejadian-kejadian di lingkungan istana, tentang keluarga raja.
Contoh:
Hikayat Hang Tuah
Hikayat Si Miskin
Hikayal Panca Tantra
Hikayat Panji Semirang
Hikayat Dalang Indra Kusuma
Hikayat Amir Hamzah
C. Silsilah atau tambo,
yaitu semacam sejarah, tetapi isinya sudah bercampur dengan khayalan sehingga banyak cerita yang tidak tercerna oleh pikiran sehat.
Contoh:
Sejarah Melayu
HikayatRaja-raja Pasai
Sejarah Melayu-Bugis
Prosa Baru
Yang tergolong prosa baru adalah roman, novel, cerpen, biografi, drama, kritik, dan esai.

Roman
Bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Dalam roman, pelaku utamanya sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa atau meninggal dunia. Berdasarkan kandungan isinya, roman dibedakan atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

1. Roman bertendens,
yang di dalamnya terselip maksud tertentu, atau yang mengandung pandangan hidup yang dapat dipetik oleh pembaca untuk kebaikan. Contoh:
Layar Terkembang oleh : Sutan Takdir Alisyahbana.
Salah Asuhan oleh: Abdul Muis.
Darah Muda oleh: Adinegoro.
2. Roman sosial,
memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat. Biasanya yang dilukiskan mengenai keburukan-keburukan masyarakat yang bersangkutan.
Contoh:
Sengsara Membawa Nikmat oleh: Tulis St. Sati.
Neraka Dunia oleh: Adinegoro.
3. Roman sejarah,
yaitu roman yang isinya dijalin berdasarkan fakta historis, peristiwa-peristiwa sejarah, atau kehidupan seorang tokoh dalam sejarah. Contoh:
Hulubalang Raja oleh: Nur St. Iskandar.
Tambera oleh: Utuy Tatang Sontani.
Surapati oleh: Abdul Muis.
4. Roman psikologis,
yaitu roman yang lebih menekankan gambaran kejiwaan yang mendasari segala tindak dan perilaku tokoh utamanya.
Contoh:
Atheis oleh: Achdiat Kartamiharja.
Katak Hendak Menjadi Lembu oleh: Nur St. Iskandar.
Belenggu oleh: Armijn Pane.
5. Roman detektif,
yang isinya berkaitan dengan kriminalitas. Dalam roman ini yang sering menjadi pelaku utamanya seorang agen polisi yang tugasnya membongkar berbagai kasus kejahatan.
Contoh:
Mencari Pencuri Anak Perawan oleh: Suman HS.
Percobaan Seria oleh: Suman HS.
Kasih Tak Terlerai oleh: Suman HS.
Novel

Berasal dari Italia yaitu novella 'berita' . Bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Konflik atau pergulatan jiwa tersebut mengakibatkan perobahan nasib pelaku. lika roman condong pada idealisme, novel pada realisme. Biasanya novel lebih pendek daripada roman dan lebih panjang dari cerpen.
Contoh:
Ave Maria oleh: Idrus
Keluarga Gerilya oleh: Pramoedya Ananta Toer.
Perburuan oleh: Pramoedya Ananta Toer.
Ziarah oleh: Iwan Simatupang.
Surabaya oleh: Idrus
Cerpen
Cerpen Bentuk prosa baru yang menceritakam sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. Di dalam cerpen boleh ada konflik atau pertikaian, akan telapi hat itu tidak menyebabkan perubahannasib pelakunya.
Contoh:
Radio Masyarakat oleh : Rosihan anwar
Bola Lampu oleh : Asrul Sani
Teman Duduk oleh : Moh. Kosim
Wajah yang Bembah oleh : Trisno Sumarjo
Robohnya Surau Kami oleh : A.A. Navis
Biografi
Bentuk prosa yang menceritakan riwayat hidup seseorang. Biografi yang menceritakan kehidupan pengarangnya sendiri disebut autobiografi. Contoh:
Hikayat Abdullah oleh: Abdullah bin Abdul kadir Munsi.
Pengalaman Masa Kecil oleh: Nur St Iskandar.
Drama
(Yunani: drama 'Tindakan, perbuatan'); karya sastra yang ditulis untuk dipanggungkan, dan bercorak dramatik. Sebuah drama terbagi atas beberapa bagian yang disebut babak dan babak dibagi atas beberapa adegan.Diawali oleh prolog, yaitu kata pendahuluan yang menarik perhatian penonton ke dalam suasana yang dikehendaki, dan diakhiri oleh epilog, yakni kata-kata yang mengandung iktisar seluruh cerita. Sedang percakapan antara dua pelaku disebut dialog
Contoh:
Nyai Dasimah oleh: Rustandi
Bebasari oleh: Rustam Effendi
Kertajaya oleh: Sanusi Pane
Lukisan Masa oleh: Armijn Pane
Manusia Baru oleh: Sanusi Pane
Sandyangkalaning Majapahit oleh Sanusi Pane
Ken Arok Ken Dedes oleh: Mohamad Yamin
Sedih dan Gembira oleh:Usmar Ismail
Taufan Atas Asia oleh: El Hakim
Bulan Bujur Sangkar oleh: Iwan Simatupang
Buku dan Pengarang

Masa Kesusastraan Lama
1. Mahabarata, oleh: Wyasa
2. Ramayana, oleh: Walmiki
3. Arjuna Wiwaha, oleh: Empu Kanwa
4. Centini, oleh: Ronggowarsito
5. Negara Kertagama, oleh: Empu Prapanca
6. Gatot Kaca Seraya, oleh: Empu Sedah
7. Syair Perahu, oleh Hamzah Fansuri
8. Syair Burung Pungguk, oleh Hamzah Fansuri
9. Syair Abdul Muluk, oleh: Raja Ali Haji
10. Gurindam Dua-belas, oleh: Raja Ali Haji
11. Sejarah Melayu, oleh: Tun Muhamad Sri Lanang
Masa Kesusastraan Peralihan (Abdullah bin Abdulkadir Munsi)
1. Hikayat Abdullah
2. Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jedah
3. Syair Singapura Dimakan Api
4. Hikayat Sang Boma
5. Hikayat Bakhtiar
Masa Balai Pustaka
1. Siti Nurbaya, oleh: Marah Rusli
2. Salah Asuhan, oleh: Abdul Muis
3. Kasih Tak Terlerai, oleh: Suman HS
4. Salah pilih, oleh: Nur St. Iskandar
5. Cinta Membawa Maut, oleh: Nur St. Iskandar
6. Hulubalang Raja, oleh: Nur St. Iskandar
7. Katak Hendak Menjadi Lembu, oleh: Nur St. Iskandar
8. Neraka Dunia, oleh: Nur St. Iskandar
9. Karena Mertua, oleh: Nur St. Iskandar
10. Cinta dan Keajaiban, oleh: Nur St. Iskandar
11. Darah Muda, oleh: Adinegoro
12. Surapati, oleh: Abdul Muis
13. Pertemuan Jodoh, oleh: Abdul Muis
14. Robert Anak Surapati, oleh: Abdul Muis
15. Percobaan Setia, oleh: Suman HS
16. Mencari Pencuri Anak Perawan, oleh: Suman HS
17. Teman Duduk (cerpen), oleh: M. Kosim
18. Menebus Dosa, oleh: Aman Datuk Majoindo
19. Sukreni Gadis Bali, oleh: I Gusti Nyoman panji Tisna
20. l Swasta Setahun di Bedahulu, oleh: I Gusti Nyoman panji Tisna
21. Kehilangan Mestika, oleh: Hamidah
22. Pahlawan Minahasa, oleh: M.H. Dayoh
23. Andong Teruna, oleh: Sutomo jauhar Arifin
Masa Pujangga Baru
1. Layar Terkembang, oleh: S.T. Alisyahbana
2. Dian yang Tak Kunjung Padam, oleh: S.T. Alisyahbana
3. Anak Perawan di Sarang Penyamun, oleh: S.T. Alisyahbana
4. Di Bawah Lindungan Ka'bah, oleh: Hamka
5. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, oleh: Hamka
6. Bebasari (drama), oleh: Sanusi Pane
7. Kertajaya ( drama), oleh: Sanusi Pane
8. Sandyangkalaning Majapahit(drama), oleh: Sanusi Pane
9. Puspa Mega, oleh: Sanusi Pane
10. Madah Kelana, oleh: Sanusi Pane
11. Manusia Baru (drama), oleh: Armijn Pane
12. Lukisan Manusia(drama), oleh: Armijn Pane
13. Ratna (drama), oleh: Armijn Pane
14. Lenggang Kencana (drama), oleh: Armijn Pane
15. Ken Arok Ken Dedes, oleh: M Yamin
16. Diponegoro, oleh: M Yamin
17. Tanah Air, oleh: M Yamin
18. Dalam Lingkungan Kawat Berduri, oleh: Asmara Hadi
19. Rindu Dendam, oleh: Y.E. Tatengkeng
20. Buah Rindu, oleh: Amir Hamzah
21. Nyanyi Sunyi, oleh: Amir Hamzah
22. Setanggi Timur, oleh: Amir Hamzah
23. Puspa Aneka, oleh: Yogi ( A. Rivai )
24. Dewan Sajak, oleh: A. Hasjimi ( Ali Hasjim )
Masa Angkatan 45
1. Sedih dan Gembira (kumpulan drama), oleh: Usmar Ismail
2. Kita Berjuang(puisi), oleh: Usmar Ismail
3. Cahaya Merdeka (puisi), oleh: Usmar Ismail
4. Puntung Berasap (puisi), oleh: Usmar Ismail
5. Taufan di Atas Asia (kumpulan drama), oleh: El Manik
6. lnlelek lstimewa, oleh: El Manik
7. Benciku Melaut, oleh: Amal Hamzah
8. Pembebasan Pertama (puisi), oleh: Amal Hamzah
9. Radio Masyarakat, oleh: Rosihan Anwar
10. Kerikil Tajam(puisi), oleh: Chairil Anwar
11. Deru Campur Debu (puisi), oleh: Chairil Anwar
12. Kejahatan Membalas Dendam(drama), oleh: Idrus
13. Coret-coret di Bawah Tanah (drama), oleh: Idrus
14. Jalan Tak Ada Ujung, oleh: Mochtar Lubis
15. Tak Ada Esok, oleh: Mochtar Lubis
16. Keretakan dan Ketegangan,(Kumpulan cerpen), oleh: Achdijat Kartamiharja
17. Yang Terhempas dan yang Terkandas,(Kumpulan cerpen), oleh: Rusman Sutiasumarga
18. Kata Hati dan Perbuatan (puisi), oleh: Trisno Sumardjo
19. Wajah yang Berubah (kumpulan cerpen), oleh: Trisno Sumardjo
20. Kota Harmoni, oleh: Idrus
Masa Angkatan 50
1. Robohnya Surau Kami (kumpulan cerpen),oleh: A.A. Navis
2. Kemarau (roman), oleh: A.A. Navis
3. Bianglala (kumpulan cerpen), oleh: A.A. Navis
4. Kisah-kisah Revolusi, oleh: Trisno Yuwono
5. Pagar Kawat Berduri (roman), oleh: Trisno Yuwono
6. Laki-laki dan Mesiu, (kumpulan cerpen), oleh: Trisno Yuwono
7. Bulan Bujur Sangkar(dmma), oleh: Iwan Simatupang
8. Lebih hitam dari Hitam (cerpen), oleh: Iwan Simatupang
9. Kering (roman), oleh: Iwan Simatupang
10. Merahnya Merah, oleh: Iwan Simatupang
11. Ziarah (novel), oleh: Iwan Simatupang
12. Pulang (roman), oleh: Toha Mochtar
13. Daerah tak Bertuan (roman), oleh: Toha Mochtar
14. Kejantanan di Sumbing (kumpulan cerpen),oleh: Subagio Sastrowardojo
15. Simphoni, oleh: Subagio Sastrowardojo
16. Perjalanan Pengantin, oleh: Ajip Rosidi
17. Jalan ke Surga, oleh: Ajip Rosidi
Masa Angkatan 66
1. Benteng dan Tirani (kumpulan puisi), oleh: Taufik Ismail
2. Sajak Ladang Jagung(kumpulan puisi), oleh: Taufik Ismail
3. Selamatan Anak Cucu Sulaiman(drama), oleh: W.S. Rendra
4. Blues untuk Bonnie(kumpulan puisi), oleh: W.S. Rendra
5. Ia Sudah Bertualang (kumpulan cerpen), oleh: W.S. Rendra
6. Balada Orang-Orang Tercinta (k. puisi), oleh: W.S. Rendra
7. Pada Sebuah Kapal (novel), oleh: Nh. Dini
8. Namaku Hiroko (novel), oleh: Nh. Dini
9. Sebuah Lorong di Kotaku (novel), oleh: Nh. Dini
10. Ladang Perminus(novel), oleh: Ramadhan K.H.
11. O, Amuk, Kapak (kumpulan puisi), oleh: Sutardji Calzoum Bachri
12. Perahu Kertas (kumpulan poisi), oleh: Sapardi Djoko Damono
13. Pergolakan (novel), oleh: Wildan Yatim
14. Stasiun (novel), oleh: Putu Wijaya
15. Raumanen (novel), oleh: Mariane Katoppo
Unsur-unsur dalam Karya Sastra
1. Unsur lntrinsik,
unsur-unsur yang tendapat di dalam diri karya sastra itu sendiri, yakni :
a. Tema (pokok penceritaan)
b. Alur (plot) adalah jalinan peristiwa yang membangun cerita yang mempunyai hubungan sebab-akibat
c. Penokohan/perwatakan
d. Latar (tempat, waktu, dan suasana yang melingkupi terjadinya cerita)
e. Gaya bahasa penceritaan
f. Sudutpandang
g. Amanat
2. Unsur Ekstrimik,
unsur-unsur (faktor-faktor) yang terdapat di luar karya sastra yang mempengaruhi kelahiran dan keberadaan suatu karya sastra dan mempermudah memahami karya sastra tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain: biografi pengarang, agama, dan falsafah yang dianut pengarang, sejarah, dan kondisi sosial ekonomi masyrakat yang melatarbelakangi terciptanya karya sastra.

Beberapa Persamaan dan Perbedaan Bentuk Sastra
Persamaan dan Perbedaan Karmina, Distikon, clan Gurindam
Persamaan : Sama-sama dua baris dalam satu bait
Perbedaan :
Karmina :
baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. contoh :
dahulu karang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci.

Distikon :
lebih mementingkan isi di samping irama, tidak terikat (bebas). contoh :
berkali kita tinggal,ulangi lagi dan cari akal

Gurindam :
baris pertama merupakan sebab atau persoalan sedangkan baris kedua merupakan akibat atau penyelesaian. contoh : kurang pikir kurang siasat,tentu dirimu akan sesat.
Persamaan dan Perbedaan antara Pantun dari Syair
Persamaan :
keduanya mempunym baris yang sama dalam satu bait, yaitu 4 baris.

Perbedaan :
sajak akhir berirama ab-ab pada pantun dan aa-aa pada syair. Pantun berisi sampiran dan isi sedangkan syair merupakan rangkaian cerita.
Persamaan dan Perbedaan antara Pantun dan Soneta
Persamaan :
oktaf (8 baris pertama) pada soneta melukiskan alam sama halnya sampiran pada pantun, dan sektet (6 baris terakhir) merupakan kesimpulan dari oktaf, sama halnya dengan isi pada pantun. Peralihan dari oktaf ke sektet dalam soneta disebut volta.
Perbedaan :
terletak dari rumus sajak akhir, soneta rumus persajakan akhirnya masing-masing abba-abba-cdc-dcd sedangkan pantun ab-ab, dan tentu saja jumlah baris pada soneta 14 baris, terdiri dari 4 bait yakni dua buah kuatrain yang disebut oktaf dan dua buah terzina yang disebut sektet, sedangkan pantun hanya 4 baris. Pantun mewakili kesusastraan puisi lama sedangkam soneta mewakili kesusastramn puisi baru.
Persamaan dan Perbedaan antara Roman, Novel, dan Cerpen
Persamaan : sama-sama mewakili kesusastraan prosa baru.
Perbedaan :
a. Roman lebih panjang daripada novel dan novel lebih panjang daripada cerpen.
b. Roman menceritakan seluruh kehidupan dari kecil sampai mati, novel menceritakan kejadian yang luar biasa yang mengubah nasib pelaku, dan cerpen hanya menceritakan kejadian dalam kehidupan yang luas.
c. Roman dan novel terdiri atas beberapa alur sedangkan cerpen hanya satu alur.
Perbedaan antara Novel dan Hikayat
a. Novel merupakan bentuk kesusastraan baru sedangkan hikayat bentuk kesusastraan lama.
b. Novel lebih pendek daripada roman sedangkan hikayat sama dengan roman.
c. Novel menceritakan kehidupan masyarakat sedangkan hikayat menceritakan kehidupan raja-raja atau dewa-dewa.
d. Novel dihiasi ilustrasi kehidupan yang realistis sedangkan hikayat dihiasi dongengan yang serba indah dan fantastis.

Beberapa Istilah Sastra
1. Realisme,
Aliran kesusastraan yang mengambil realitas sebagai unsur terpenting bagi karya sastra. Jadi, merupakan aliran yang berlandaskan pada kenyataan sehari-hari yang hidup dalam suatu masyarakat.
Realisme dibagi menjadi :
a. lmpresionisme, aliran yang mementingkan kesan sepintas dalam karya sastra.
b. Naturalisme, bagian dari realisme, yang cenderung melukiskan segi-segi bentuk atau kebobrokan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat.
c. Determinisme, cabang naturalisme, yang menampilkan semacam paksaan nasib atas pelakunya. Dalam hal ini nasib bukan yang dikarenakan ketidakmampuan pelaku, tetapi karena keadaan masyarakat, penyakit keturunan, dll.
2. Ekspresionisme,
Aliran yang menampilkan curahan atau gejolak jiwa pengarang sendiri. Kebanyakan digunakan dalarn puisi. Ekspresionisme dibagi menjadi :
a. Romantik, aliran yang terlalu mengutamakan perasaan; bahkan kadang-kadang penuh angan-angan yang menyeret kita pada alam yang fantastis.
b. Simbolik, aliran yang mempelajari pemakaian citraan yang konkret untuk mengungkapkan perasaan atau ide yang abstrak.
c. Surealisme, aliran yang berusaha mengungkapkan pengaruh bawah sadar.
d. Psikologisme,aliran yang mengutamakan penguraian jiwa tokoh dalam karya sastra berdasarkan teori psikologi yang dipergunakan pengarangnya.
3. Epik,
berasal dari bahasa, Yunani yang berarti 'kata' atau 'kisah' dalam hal ini epik merupakan cerita yang tidak terlalu dipengaruhi oleh perasaan pengarangnya. Jadi merupakan karangan objektif.

4. Lirik,
dari kata lier, `sejenis gitar', Di sini lirik mengandung arti karangan yang terlalu menonjolkan perasaan atau terlalu dipengaruhi perasaan. Jadi, karangannya bersifat subjektif

5. Alur (plot)
ialah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan (koherensi) tertentu yang diwujudkan, antara lain, oleh hubungan sebab-akibat, tokoh wira, tema, atau ketiganya.

6. Bombas (bombast)
ialah gaya bercerita dengan menggunakan kata-kata yang muluk-muluk, yang dibesar-besarkan, atau yang mengandung bualan.

7. Citraaan (imagery)
ialah gambaran kejiwaan yang diperoleh pembaca dari bahasa yang digunakan oleh pengarang.

8. Hikayat
ialah jenis cerita rekaan populer dalam sastra Melayu lama, yang berkisah tentang pengembaraan, percintaan, peperangan putra raja, pahlawan, atau saudagar, yang dalam perwujudannya dianggap cerita sejarah atau biografi.

9. Kaba
ialah jenis prosa berirama yang dapat didendangkan dalam sastra Minangkabau. Penggalan yang didendangkan itu terdiri atas tujuh sampai sepuluh suku kata. Contoh: Siapa orang yang terbakar, kabar Raja Babanding, dalam negeri Padang Tarap, di Ranah Payung Sekaki, di Kerambil nan atap tungku, di Cempedak nan besar, di Anjung nan lah tinggi.

10. Kritik sastra (literary criticism)
ialah suatu cabang ilmu sastra yang melakukan penganalisisan, penafsiran, dan penilaian tentang baik dan buruknya karya sastra yang bersangkutan.

11. Langgam; gaya bahasa (style)
ialah kata, ungkapan, struktur atau wacana yang dipakai secara khas sehingga menjadi ciri penulisnya.

12. Mitos (myth)
ialah cerita tradisional yang tidak diketahui pengarangnya, yang berkisah mengenai manusia dan peristiwa adikodrati, serta yang dipercaya kebenarannya oleh masyarakat pemilik cerita tersebut.

13. Pelipur lara (folkroman)
ialah jenis cerita rakyat dalam sastra Melayu lama yang mengungkapkan kehidupan istana; cerita yang bersifat menghibur ini umumnya bermula dengan kelahiran tokoh, kemudian peperangan, dan akhimya perkawinan serta kehidupan yang bahagia; istilah ini juga digunakan untuk mengacu kepada pembawa cerita semacam itu.

14. Sage (saga)
ialah kisahan panjang atau legenda tentang peristiwa heroik yang biasanya dikaitkan dengan cerita kuno yang mengungkapkan petualangan para bangsawam; kini sage merujuk kepada legenda tradisional atau dongeng yang melibatkan pengalaman dan prestasi luar biasa. Contoh: Hang Tuah.
lebih dari setahun yang lalu · Laporkan

Selasa, 21 September 2010

moral remajaMoral Remaja
Pengertian Moral
Moral dalam kamus bahasa indonesia diartikan sebagai ajaran
tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban dan sebagainya, atau kondisi mental yang membuat orang selalu
berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya, atau isi hati atau
keadaan perasaan sebagaimana terungakap dalam perbuatan (Pusat
Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1997: 665).
8
Moral adalah sesuatu yang menyinggung tentang akhlak, moril,
tingkah laku yang susila, atau ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok
orang dengan perilaku pantas dan baik, atau menyinggung hukum atau adat
kebiasaan yang mengaatur tingkah laku (Chaplin, 2006:309).
Sugeng Hariyadi mendefinisikan bahwa moral merupakan
serangkaian nilai-nilai yang didalamnya memuat kaidah, norma. Tata cara
kehidupan, adat istiadat, dan pranata yang standart baik buruknya perilaku
individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan
religi dari individu atau kelompok masyarakat. Perilaku moral yang baik
diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan,
ketertiban, keharmonisan, dan kesejahteraan (Hariyadi, 2003:88).
Pengertian Remaja
Dalam kamus psikologi, remaja diartikan sebagai periode antara
pubertas dan kedewasaan, usia yang diperkirakan antara 12 tahun sampai 21
tahun bagi anak perempuan dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi anak lakilaki
(Chaplin, 2006:12).
Masa remaja merupakan usia dimana individu berintegrasi dengan
masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat
orang-orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkatan yang sama.
Pada masa ini juga terjadi transformasi intelektual yang memungkinkan
untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa (Hurlock,
1999:206).


Bersyukur
Setelah bertawakal kepada Allah dalam arti menyerahkan
sepenuhnya kepada Allah dengan usaha yang maksimal. Untuk membentuk
konsep diri positif perlu adanya rasa syukur untuk menimbulkan sikap
positif dan perasaan menerima apa yang telah didapatkan dari tindakan
yang dikerjakan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang ia
berikan.
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan:
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah
(ni`mat) kepadamu,(QS.Ibrahim: 7)
Para ahlul jannah nantinya akan mengucapkan syukur kepada Allah
yang telah menghilangkan kesedihan mereka dan mereka mengakui akan ke-
Maha Pengampunan dan Maha mensyukuri Allah. Jika umat Islam ingin
menjadi ahlul jannah tentunya saat ini umat Islam harus mensyukuri segala
nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka.